instagram57facebook 


vlag hekgrootDeelnemen aan de Kunst- en Cultuurroute Middelburg?

U kunt opgenomen worden als vaste deelnemer in de Kunst- en Cultuurroute Middelburg.
Wij streven naar een gevarieerde, uitdagende en voor een breed publiek toegankelijke route. Om als deelnemer tot de Kunst- en Cultuurroute Middelburg toegelaten te worden, zijn er een aantal voorwaarden en toetsingscriteria waaraan je moet voldoen.

Voorwaarden

Je bent beroepshalve (of anderzijds) nauw betrokken bij activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en hebt in dit verband de beschikking over een passende werkruimte en/of expositieruimte binnen de Veste en het Kanaal door Walcheren.Je bent bereid een actieve bijdrage te leveren in opzet en het daadwerkelijk functioneren van de Kunst- en Cultuurroute Middelburg en in de in samenhang met de route georganiseerde (thema) activiteiten.

Je verplicht je ertoe, bijzondere omstandigheden daargelaten, op de zondagen waarop de route wordt gehouden, tenminste van 13.00 – 17.00 uur geopend te zijn voor het publiek. Je dient dit kenbaar te maken door het uitsteken van de daarvoor bestemde vlag. Voor deze vlag is een bedrag verschuldigd van € 50,-. Dit is een borgsom.

Je gaat de verplichting aan om mee te doen tot tenminste 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar en vervolgens stilzwijgend elk vol kalenderjaar tenzij schriftelijk en uiterlijk op 1 november de vaste deelname aan de route wordt opgezegd. De contributie dient aan het begin van elk jaar te worden voldaan voor het gehele jaar. Voor de betaling daarvan wordt in januari van het desbetreffende contributiejaar aan de deelnemers een nota toegezonden. Voor 2024 is de contributie vastgesteld op € 95,-.

Horeca- of antiekzaken kunnen geen deelnemer worden in de Kunst- en Cultuurroute Middelburg

Toelating

Om als deelnemer in aanmerking te komen is er een toelatingscommissie die beoordeelt of aan de gestelde normen voldaan wordt. Bij aanvraag wordt ook gelet op de ruimte als wel de wijze van presentatie.
Van alle locaties wordt verwacht:
- een beroepsmatige betrokkenheid
- professionele vaste ruimte
- vast karakter/signatuur/duidelijke omschrijving van wat je brengt
- regelmatig wisselende presentatie

Bij aspirant deelnemers die zich aanmelden als atelier/kunstenaar wordt ook gelet op:
- algemene indruk van het werk, de beeldkracht, de presentatie
- eigen handschrift,
- consistentie,
- ontwikkeling
- opleiding
- expositieverleden

Voor alle locaties geldt dat deze makkelijk toegankelijk moeten zijn, interessant en aantrekkelijk zijn voor het publiek en een bijdrage leveren aan de diversiteit van de kunst- en cultuurroute.

Toetsingscommissie

Mocht je na lezing van de voorwaarden je aan willen melden bij de kunsten cultuurroute Middelburg, stuur dan een mail naar secretariaat@kunstroutemiddelburg.nl

Iedere nieuwe deelnemer wordt beoordeeld door een toetsingscommissie.

Deze commissie bestaat uit 5 leden : 2 leden die de KCRM deelnemers vertegenwoordigen en 3 onafhankelijke leden.

De toetsingscommissie werkt autonoom en haar oordeel is bindend.

Nadat de secretaris je aanvraag heeft doorgestuurd naar de commissie zal de contactpersoon je benaderen voor een afspraak op korte termijn op lokatie. Gebruikelijk is een bezoek van 2 leden.

Aan hen kun je je vragen kwijt en zij zullen jou bevragen naar je motieven en beoordelen of je deelname past binnen het beleid van de kunst- en cultuurroute.

Het besluit van de commissie wordt in een verslag naar de secretaris gestuurd en van hem krijg je de uitslag van hun oordeel.